Vedtægter


Stiftet 17. december 1942

LOVE

1.

Foreningens navn er Idestrup Badminton Klub (I.B.K.). Den har hjemsted i Idestrup, og dens formål er, ved dyrkelse af spil, turneringer, opvisninger og lignende at udbrede interessen for og kendskabet til badmintonspillet. Foreningens adresse er formandens.

2.

Bestyrelsen kan til enhver tid afvikle/indgå medlemskaber, som et led i ny strategi for klubbens spillere.

3.

Medlemmerne svarer kontingent som fastsættes af bestyrelsen. Klubbens indtægter hidrører endvidere fra afholdelse af stævner, selskabelige sammenkomster m.v. Klubben kan sælge baner i form, af sponsorater til privat/erhverv. Alle spillere, som er tilknyttet sponsor banen, skal indgå som medlem i klubbens registrering, jfr. kommunale regler for registrering af medlemmer.

4.

Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, enten som aktiv eller passiv, for så vidt den interesserede er amatør.

Alle medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år i ungdomsafdelingen, kan kun én forældre / værge vælges til bestyrelsen uanset antal børn.

Medlemsforholdet ophører:
a) ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.
b) ved kontingentrestance og anden misligholdelse.

Bestyrelsen kan af egen drift, og skal på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem af foreningen, når bestyrelsen skønner, at der foreligger særlig grund dertil. Den ekskluderede kan dog fordre sagen forelagt en generalforsamling til afgørelse. Afgørelsen kan dog appelleres til D.B.F.´s amatør- og ordensudvalg.

5.

Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, uden hensyn til de mødendes antal. Indsigelser mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

6.

Der afholdes årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned, og indkaldelsen sker med 14 dages varsel ved opslag og avertering i et eller flere medier. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden inden 8 dage før generalforsamlingen.

Klubbens regnskab løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres, af 2 på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Kasserers beretning.

Beretning fra seniorformand.

Beretning fra ungdomsformand.

Indkommende forslag.

Valg af bestyrelse og suppleant.

Valg af bilagskontrollant.


7.

Stemmeret udøves af aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år, Forældre til indmeldte børn er stemmeberettiget, det fremmødte forældrepar / værger har dog kun én stemme uanset antal børn. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt møde.

Simpelt stemmeflertal er gældende ved alle valg. Lovændringer kræver dog to tredjedele flertal af de fremmødte.

Foreningen kan opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med to tredjedele flertal af de fremmødte. Der skal være mindst 3 uger mellem generalforsamlingerne.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Hvis bestyrelsen eller mindst 1 medlem forlanger det, skal afstemning foregå skriftlig

8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at sammenkalde en sådan, når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret

9.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Der vælges en bestyrelsessuppleant for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand / sekretær, seniorformand og ungdomsformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Klubben tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Tvivlsspørgsmål indenfor klubben kan forelægges bestyrelsen til voldgiftsafgørelse. Bestyrelsen træffer afgørelser vedr. turneringer og andre engagementers afholdelse.

10.

Bestyrelsen lejer lokaler velegnet til spillets udøvelse.

11.

Den nye bestyrelse konstituer sig og træder i funktion straks efter generalforsamlingen, hvorpå den er valgt.

12.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence, samt giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

 

Foreningens love er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. juni 2021.

Per Olsen, formand

John Rasmussen, næstformand / sekretær

Niels Pyndt, kasserer

Andreas T. Nielsen, seniorformand

Kenneth Winther, ungdomsformand